IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Seminars  > Modifikace zlatých a stříbrných povrchů karboranthiolovými deriváty, ladění fyzikálních vlastností pomocí opačně orientovaných dipólů
Modifikace zlatých a stříbrných povrchů karboranthiolovými deriváty, ladění fyzikálních vlastností pomocí opačně orientovaných dipólů

Date
15.3.2011 14:00
Speaker
Mgr. Tomáš Baše, Ph.D. Ústav anorganické chemie AVČR, v.v.i. Řež u Prahy


Abstract

Thiolované karboranové klastry se vážou ke zlatým a stříbrným povrchům a vytvářejí samouspořádané monomolekulární vrstvy, tzv. SAMs (z anglického Self-Assembled Monolayers). Jedná se o chemickou reakci, kterou lze provádět například z roztoku nebo z plynné fáze. Pro tyto účely byly studovány zejména dva deriváty (1,2-(HS)2-1,2-C2B10H10 a 9,12-(HS)2-1,2-C2B10H10) s rozdílným způsobem vazby k povrchu (C-S-M a B-S-M). Obě molekuly mají strukturu odvozenou od ikosaedru, pseudo-aromatický charakter a představují molekuly s relativně silným dipól momentem. Vazba těchto klastrových molekul k povrchu je realizována prostřednictvím atomů síry, což umožňuje docílit opačnou orientaci dipólů na povrchu. Při přednášce bude ukázán způsob, jakým tyto látky studujeme, jejich vlastnosti, způsob imobilizace na povrchu zlata a stříbra a změna vlastností kovového povrchu. V nedávné době bylo také ukázáno, že tyto monomolekulární vrstvy mají schopnost výrazně zpomalit rychlost koroze stříbra v prostředí se zvýšeným obsahem H2S. Jejich účinnost byla porovnána s organickými analogy a výsledky ukázaly, že monovrstvy složené z karboranových thiolů jsou odolnější než srovnatelné vrstvy jejich organických analogů. V současné době se zaměřujeme na lepší porozumění struktury povrchu modifikovaného karboranovými thioly, rozšíření portfolia derivátů pro povrchové modifikace a testování tohoto molekulárního systému pro reálné použití.
Search
10th Anniversary of IEAP